نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، سه شنبه 10 آبان ماه 1401