گل اول استقلال به نساجی مازندران توسط امیرارسلان مطهری به ثمر رسید.