نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، پنجشنبه 12 آبان ماه 1401