نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل، پنجشنبه 12 آبان ماه 1401