محمد محبی ستاره این روزهای استقلال از آخرین شرایط دعوتشبه تیم ملی سخن گفت.