نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، دوشنبه 16 آبان ماه 1401