نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، سه شنبه 17 آبان ماه 1401