نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، پنجشنبه 19 آبان ماه 1401