نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، پنجشنبه 19 آبان ماه 1401