نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل، پنجشنبه 19 آبان ماه 1401