نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل، سه شنبه 24 آبان ماه 1401