نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، پنجشنبه 24 آذر ماه 1401