نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، چهارشنبه 30 آذر ماه 1401