نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، پنجشنبه 1 دی ماه 1401