نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، دوشنبه 5 دی ماه 1401