نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، یکشنبه 1 دی ماه 1401