نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، سه شنبه 13 دی ماه 1401