نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل، سه شنبه 13 دی ماه 1401