نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، پنجشنبه 15 دی ماه1401