نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، پنجشنبه 15 دی ماه 1401