نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، یکشنبه 18 دی ماه 1401