نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، دوشنبه 19 دی ماه 1401