نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، سه شنبه 20 دی ماه 1401