نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، پنجشنبه 22 دی ماه 1401