نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، شنبه 24 دی ماه