نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، دوشنبه 26 دی ماه