نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، سه شنبه 27 دی ماه 1401