نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، سه شنبه 27 دی ماه 1401