نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، شنبه 1 بهمن ماه