نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، یکشنبه2 بهمن ماه 1401