نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، پنجشنبه 6 بهمن ماه 1401