نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل، سه شنبه 24 مرداد ماه 1402