نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، چهارشنبه 1 شهریور ماه 1402