نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، چهارشنبه 8 شهریور ماه 1402