تعریف‌های‌زود‌هنگام،‌تعویض‌های‌بی‌موقع!

مشکلات استقلال در لیگ هفدهم یکی دو تا نیست و باید چاره ای برای آن اندیشیده شود.

به گزارش فرتاک ورزشی،

،این انتقاد به منصوریان وارد اســت که او خیلی زود بار اصلی تیمش در دقایق بحرانــی و در زمان هایــی کــه تیمش به گل نیــاز دارد را روی دوش قائدی جوان می گذارد.شانه های نحیف قائدی قابلیت حمل این بار ســنگین و این وظیفه دشوار را نــدارد. منصوریان، جوانی 17 ســاله را که به یکباره و در یک بــازه زمانی کوتاه با تغییری بزرگ در زندگی اش مواجه شده،در هفته دوم لیگ برای گشودن گره بازی تیمش به میدان فرســتاد و این بزرگترین اشــتباه این مربی در مــورد قائدی بوده اســت.

ظرفیت فکری و روحی یک جوان 18 ســاله که ســابقه بــازی در لیگ و در ورزشــگاه آزادی آن هم در پخش زنده را ندارد مگر چقدر است که بسان یک منجی در نیمه دوم به میدان فرســتاده می شود؟

آن هم در شرایطی که هنوز فیزیک ایــن بازیکن مهیای مقابله با مدافعان لیگ برتری نیست و هنوز او قادر به هضم انتظارات، سوت ها و هوراهایی که به محض صاحب توپ شدنش در ورزشگاه بلند می شود نشده است.

 

انتهای پیام/