برای برانکو الاهلی چیزی بیشتر از الهلال نیست

به گزارش فرتاک ورزشی،

،پرسپولیس برانکو متکی به ظرفیت تیمی و قدرت بالای فنی خویش اســت و قبل از این و مقابل الهلال قدرتمند نیز در خارج از تهران نمایش های قابل قبولی ارائه داده است.

شــرایط فنی پرســپولیس در آســتانه این بازی حســاس طبیعی و مطلوب به نظر می رسد. آنها  بــازی اخیر الاهلی در لیگ عربســتان را دیده انــد و تمام اخبار و تحــرکات حریف را رصد می کنند. پرسپولیس برای این مسابقه هیچ نگرانی خاصــی ندارد چرا که احســاس می کند بازی های ســخت تر از این را در مرحله گروهــی انجام داده و از آزمایش های دشوارتری عبور کرده است.

البته که شرایط این مرحله و حساسیتی که وجود دارد می تواند شرایط فنی پرسپولیس را تحت تاثیر قرار دهد ضمن اینکه تساوی خانگی(البته کاملا به ظاهر خانگی) مقابل الاهلی میتواند سرخ ها را به دردسر بی اندازد اما کادر فنی ســرخ ها اعتقــاد دارند الریان، الهــلال و لخویا چیزی کمتر از الاهلی نداشــتند و پرســپولیس می تواند از ســد این حریف بگذرد د ر بازی برگشت عبور نماید.

 

انتهای پیام/