منصوریان میخواهد مثل کی روش رفتار کند،اما کارهای او زمانبندی مناسبی ندارد

به گزارش فرتاک ورزشی،

،به نظر می رســد او با دســتیارانش تقسیم وظایف می کند و هر کسی مشغول کاری می شود و مثلا منصوریان با دستیار خارجــی اش در دفتر کار به موضوع آنالیز می پردازد.

البته بهتر است منصوریان در این روزهای حســاس و کلیدی در تمام تمرینات حاضر باشــد و ریزترین مسائل تیمــش را از نزدیک ببینــد. منصوریان در زمره مربیان جوان لیگ ایران اســت و همــکاری او با کی روش در ســال های گذشته باعث شــده تا رویکردی متفاوت نســبت به برخی دیگر از مربیان داشــته باشد که شاید این مدل از کار هنوز برای ما آشــنا نیســت.

منصوریان و استقلال اگر رویه متفاوتی دارند، با اطلاع رســانی مطلــوب می توانند مانع از شــکل گیری حواشی شوند.

 

انتهای پیام/