INaHfjHFznOW

 

به گزارش فرتاک ورزشی،ماجرای بدهی به ملی پوش ارمنستانی و فســخ قرارداد این بازیکن مــازاد به یکی از دغدغه های بزرگ ســران باشگاه استقلال تبدیل شــده اســت. هرایر مگویان از جمله بازیکنانــی بــود که علیرضــا منصوریان در آخرین روزهای بستن پرونده بازار تابستانی نقل و انتقالات نامش را در فهرست مازاد قرار داد تا مشکلی از بابت ثبت قرارداد خریدهای جدید وجود نداشــته باشــد.

تصمیمی که بحرانی جدید برای باشــگاه در پی داشــت چون میزان طلبی که مگویان از اســتقلال داشت چشمگیر بود و این موضوع کار تسویه با این بازیکن را سخت می کرد. در شرایطی کــه موضوع شــکایت احتمالــی ملی پوش ارمنســتانی به فیفا نقل محافل خبری شده است،نتایج بد استقلال سب شده موضوع مگویان کلا فراموش شود و در این شرایط بحرانی کافیست این بازیکن ارمنی هم استقلال شکایت کند تا دیگر همه چیز دست به دست هم بدهد که استقلال قهرمانی این فصل را به طور کل فراموش کند.

 

انتهای پیام/