افتخاری استاد به چالش کشیدن اعضای هیئت مدیره است.

به گزارش فرتاک ورزشی،

،مدیرعامل استقلال نمی خواهد چارت مدیریتی باشگاه که رابطه مستقیم کاری با خودش دارند توسط هیات مدیره چیده شــود و از همین رو ســر مواضع خودش ایســتادگی کرد و این موضوع باعث شــد تا قریــب در این خصوص موضع گرفتــه و اختافات طرفین شدت بگیرد.

فصل گذشــته در حالی که شــهاب جهانیان رییس وقت هیات مدیره باشــگاه استقلال برای خود سخنگو و مشــاور فنی برگزید و خبر آن را از طریق سایت رســمی باشگاه استقلال رسانه ای کرد، این موضوع بــا مخالفت صریح افتخاری مواجه شــد و نه تنها این اخبار مزبور از روی خروجی سایت باشگاه استقلال حذف شد، بلکه وی تا آخر پای حرف خود ایستاد و این اجازه را به رییس هیات مدیره نداد که برای خودش مشاور و سخنگو داشته باشد.

افتخاری فصل قبل هم نشان داد استعداد ایستادگی مقابل رییس هیات مدیره را دارد و پای تبعات آن هم می ایستد. لذا بعید اســت که او این بار هم در مواضع خود مقابــل رییس فعلی هیات مدیره باشگاه انعطاف نشان داده و به خواسته او تن دهد.

 

انتهای پیام/