مهران احمدی عکسی از ماشینش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.