بازیگر مرد ایران گفت: تا قبل از پایان کرونا بفکر تولد بچه سوم هستم. سام درخشانی در برنامه هم رفیق اعلام کرد: چند ماه قبل خداوند دومین کودک را به ما هدیه داد و دیدم جمعیت جهان در حال کم شدن است ما گفتیم اضافه کنیم.