رویا میرعلمی بازیکر تلویزیون ایران را در عکسی متفاوت می بینید.