هواپیمای چابهار به تهران به طرز عجیب و وحشتناکی فرود آمد.