بختیار رحمانی دیشب پستی در ایسنتاگرام خود منتشر نمود که کمی ما را یاد نوید محمدزاده و فرشته حسینی بر روی فرش قرمز جشنواره کن انداخت. البته آنها در عمل بود و ستاره سابق استقلال در حد حرف این رو گفت.