سوشا مکانی در آخرین استوری خود یک عکس متفاوت منتشر کرد