سوشا مکانی یک پست ایسنتاگرامی با تیپ خاصی را منتشر کرد.