دکتر حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در سفر خود به اصفهان پای حرف دل خانواده شهدا نشست و در این دیدار با خانواده شهید محمد مهدی پیر مرادیان و گفت وگو نمود. عکس:میثم خراسانی زاده