نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 19 دی ماه 98