نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، دوشنبه 27 شهریور ماه 1402