علی اکبر دودانگه در گفت و گو با سرویس کشتی فرتاک ورزشی:

علی اکبر دودانکه یکی از مربیان تیم ملی کشتیدر بین مسابقه سوم بین هادی پرویز و کمیل قاسمی به خبرنگار فرتاک ورزشی گفت: هیچ کشتی گیری نباید تصور کند که از هم اکنون به عضویت تیم ملی در آمده و انتخاب شده می باشد.  

وی افزود: براساس تصمیم شورای فنی کشتی همه چیز تا روز آخر ممکن است تغییر کند و هیچ کس در حاشیه امنیت نیست.